در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
فلوراید تراپی

انجام فلوراید تراپی برای تمام دانش آموزان با رضایت نامه از طرف والدین در تاریخ96/7/22