در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
نمایشگاه جابربن حیان

نمایشگاه پروژه جابربن حیان

 بازدید جناب آقای زارع مسئول پژوهش سرا از نمایشگاه جابربن حیان مورخ 93/11/28

بازدید اولیاء از نمایشگاه جابربن حیان مورخ 93/11/29