محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
نمایشگاه جابربن حیان

نمایشگاه پروژه جابربن حیان

 بازدید جناب آقای زارع مسئول پژوهش سرا از نمایشگاه جابربن حیان مورخ 93/11/28

بازدید اولیاء از نمایشگاه جابربن حیان مورخ 93/11/29