در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
اعطای لباس بسیج فرزانگان

اعطای لباس بسیج فرزانگان توسط خانم شمس به دانش آموزان داوطلب فرزانگان