در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
اوقات شرعی
تقویم
آشنایی با مدرسه

 

  عمیقا باور داریم که هر دانش آموز قابلیت رشد و یادگیری را دارد .


    در دبستان ما  دانش آموزان در تولید دانش سهیم اند.

   در دبستان ما دانش آموزان در شکل دادن و تعیین هدف فعالیت ها مشارکت دارند .

  دانش آموزان ما در تدوین فهرست ارزیابی سهیم اند .

   ارزشیابی مستمر هم برای ما و هم برای دانش آموز رشد دهنده و سازنده است .

پروژه های ما به دانش آموزان حقّ انتخاب می دهد.

و ...