در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
گزارش تصویری سال 97-96

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  
برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18