در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
سال تحصیلی 86-85

تعداد کل دانش آموزان 12 نفر

تعداد قبول شدگان 12 نفر