در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
پایه ها

 


دبیر راهنما دوره دوم متوسطه سر کار خانم نبی خانی


دیفرانسیل: سرکار خانم شاطریان  -  روزهای حضور: شنبه و دوشنبه

شیمی:سرکار خانم صدری - روز حضور:شنبه 

فیزیک : سرکار خانم ملاحیدری روزهای حضور: یکشنبه و چهارشنبه

ریاضی : سر کار خانم حسینی - روزهای حضور : دوشنبه و چهارشنبه

 هندسه : سر کار خانم زمانبیان- روز حضور : سه شنبه

زیست: سر کار خانم نورانی - روزهای حضور:  دوشنبه و سه شنبه

معارف : سر کار خانم توفیق یار - روز حضور: یکشنبه - سرکار خانم دشتی روز حضور: یکشنبه

ادبیات: سر کار خانم رئیس نیا - روز حضور : چهارشنبه- سرکار خانم مصطفایی - روز حضور : شنبه

 زبان خارجه : سر کار خانم شاملو - روزهای حضور: شنبه و سه شنبه

عربی: سر کار خانم فهمیدهروز حضور: سه شنبه- سرکار خانم امیر سیافی روزهای حضور  : یکشنبه و سه شنبه

زمین شناسی:سر کار خانم هوشیاری-روزهای حضور:دوشنبه