در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
سال تحصیلی88-87

 

تعدا کل 28 نفر

قبول شدگان 28 نفر