محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
سال تحصیلی88-87

 

تعدا کل 28 نفر

قبول شدگان 28 نفر