در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
سال تحصیلی 87-86

تعداد کل دانش آموزان 12 نفر

تعدا قبول شدگان 12 نفر