محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
سال تحصیلی 87-86

تعداد کل دانش آموزان 12 نفر

تعدا قبول شدگان 12 نفر