در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
سال تحصیلی 89-88

                                                                                                                                                             

تعداد کل 12 نفر

قبول شدگان 12 نفر