محرم آمد و ماه عزا شد **مه جانبازی خون خدا شد **جوانمردان عالم را بگویید** دوباره شور عاشورا به پا شد
تالار افتخارات

** موفقیت دانش آموزان نورایمان در مسابقات مختلف **