در طبیعت و اخلاق انسانی هیچ ضعف وانحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
تالار افتخارات

** موفقیت دانش آموزان نورایمان در مسابقات مختلف **